Vilkår for medlemmer i Trondhjems Skiklub (TSK)

Medlemskap i TSK er personlig og medlemskapet er ikke gyldig før kontingenten er innbetalt.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og er pr. 01.01.2023:

• Barn- og ungdomsmedlem kr. 240 (tom det året en fyller 16 år)
• Enkeltmedlem kr. 480
• Familiemedlem kr. 670

TSK`s medlemsår løper fra 1.januar til 31. desember. Den som ikke skriftlig har meldt seg ut innen 1.januar ansees som medlem for det følgende år. Enhver som skylder kontingent for 2 år, kan av styret strykes som medlem uten at foreningens krav for skyldig kontingent bortfaller.

Vedlagt ligger utdrag fra TSK sine lover som omhandler medlemskap:

§ 3 MEDLEMMER

Alle som aksepterer Skiklubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Skiklubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.
Trondhjems Skiklub opererer kun med personlige medlemmer fordelt slik.
• Vanlige betalende medlemmer.
• Barne- og ungdomsmedlemmer.
• Livsvarige medlemmer.
• Æresmedlemmer valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret.

I tillegg opereres det med egen rabattordning for familiemedlemmer.
Medlemmer av ”Bymarkveteranene” som har vært betalende medlemmer i minst 10 år, kan innvilges vederlagsfritt livsvarig medlemskap av styret.

§ 4 MEDLEMSKONTIGENT OG AVGIFTER

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Skiklubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Skiklubben. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra Skiklubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.